Special Members

Navaraj Shrestha

United States of America

1-303-5966670

Father’s name:- Brish Bahadur Shrestha

Invited By:- Ram Bahadur Shrestha

Narayan Shrestha

USA

1-303-345-3143

Father’s name:- Shurya Bahadur Shrestha

Invited By:- Ram Bahadur Shrestha

Binisha Shrestha

United States of America

1-443-859-2045

Invited By:- Ram Bahadur Shrestha

Nishesh Shrestha

Unites States of America

1-360-303-1041

Invited By:- Ram Bahadur Shrestha

Anju Shrestha

USA

720-494-0306

Father’s name:- Joshan Kumar Shrestha

Invited By:- Ram Bahadur Shrestha

Joshan Kumar Shrestha

Longmont Colorado

720-289-3808

Father’s name:- Ram Bahadur Shrestha

Invited By:- Ram Bahadur Shrestha

Dina Shrestha

Brumfield Colorodo

(720) 635-4145

Father’s name:- Ram Bahadur Shrestha

Invited By:- Ram Bahadur Shrestha

Mina Maskey

Fort Collins, Colorado

1-970-391-7371

Father’s name:- Ram Bahadur Shrestha

Invited By:- Ram Bahadur Shrestha

Pranesh Shrestha

United States of America

1-970-310-1550

Father’s name:- Ayodhya Prasad Maskey

Invited By:- Ram Bahadur Shrestha

Roshan Kumar Shrestha

LongMant, Kolorado

(303) 678-1299

Father’s name:- Ram Bahadur Shrestha

Invited By:- Ram Bahadur Shrestha

Rukmina Shrestha

United State of America

1-303-669-1290

Invited By:- Ram Bahadur Shrestha

Kritika Koirala

 

 

 

Santi Shrestha